عملکرد دکتر قالیباف و مجلس یازدهم + پاسخ به 40 سوال مهم
عملکرد دکتر قالیباف و مجلس یازدهم + پاسخ به 40 سوال مهم

♦️پاسخ به ۴۰ سوال از عملکرد مجلس شورای اسلامی

بـــه شـــما حـــق می‌دهیم کـــه تصـــور کنیـــد مجلـــس هیـــچ اقدامـــی بـــرای زندگـــی شـــما و دیگـــر مـــردم نکـــرده اســـت. بـــه شـــما حـــق می‌دهیم کـــه بگوییـــد اثـــرات قوانیـــن مجلـــس کجـــای زندگـــی ماســـت. در ایـــن مجـــال چنـــد صفحه‌ای بنـــا نداریـــم بگوییـــم مـــا خیلـــی عالـــی بودیـــم و همـــه کار کردیـــم؛ امـــا تــلاش می‌کنیم بـــه مهم‌ترین، پرتکرارتریـــن و صریح‌ترین پرسش‌هایی کـــه دربـــارۀ مجلـــس یازدهـــم مطـــرح می‌شود، خیلـــی صریـــح پاســـخ دهیـــم.

تــلاش کرده‌ایم کـــه بیـــان پرسش‌ها و نیـــز پاسخ‌ها دچـــار سانســـور نشـــود و شـــما کـــه مخاطـــب ایـــن کتابچه (نشریه) هستید بتوانید پاسخی برای پرسش یا پرسش‌های خود دربارۀ مجلس پیدا کنید. واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه در بیـــش از ۴۰ مـــاه سپری شـــده از عمـــر مجلـــس یازدهـــم، بـــا وجـــود مصوبـــات خـــوب و بعضاً تاریخـــی و بی‌نظیر کـــه در ایـــن مجلـــس شـــاهد بودیـــم؛ امـــا بـــه دلایلی از جملـــه عـــدم اجـــرای صحیـــح و به‌موقع برخـــی قوانیـــن و نیـــز جنـــگ رســـانه ای تخریبـــی شـــدید علیـــه مجلـــس، کارنامه مجلـــس یازدهـــم آن‌طور کـــه بایـــد و شـــاید دیـــده نشـــد و در یـــک فضـــای واقعـــی و مبتنـــی بـــر اطلاعات در معـــرض نقـــد و نظـــر مـــردم و اقشـــار مختلـــف و نیـــز نخبـــگان قـــرار نگرفتـــه اســـت.

مجلســـی کـــه مفتخـــر بـــه حمایت‌های صریـــح و پرتکـــرار رهبـــر معظـــم انقلاب در طـــول ســـه ســـال و به‌ویژه در ســـال آخـــر عمـــر خـــود کـــه منتهـــی بـــه انتخابـــات اســـت شـــده و معنـــای آن بـــرای همـــگان روشـــن اســـت.

مجلســـی کـــه بـــا کنارگذاشتن رویکـــرد انفعالـــی در برخـــی دوره‌های گذشـــته نهـــاد قانون‌گذاری دیـــده می‌شد، بـــه وظایف خـــود در قبـــال ایـــران عزیـــز و مـــردم شـــریفش عمـــل کـــرده و قوانینـــی مصـــوب کـــرده کـــه برخـــی از آنهـــا سال‌ها و دهه‌های متمـــادی روی پیشـــخوان مجلس جاخـــوش کـــرده و آرزوی نخبـــگان، جوانـــان، معلمـــان، بانـــوان و اقشـــار مختلـــف جامعـــه بـــود.

در ایـــن مجـــال کوتـــاه تــلاش می‌کنیم بـــا گـــذر از فیلتـــر ضخیمـــی کـــه مقابـــل دیــدن ایــن اقدامــات ایجــاد شــده، فضــای بــرای ارزیابــی منطقی‌تر و مبتنــی بــر داده‌ها و اطلاعات حقیقــی از کارنامــۀ مجلـــس یازدهـــم فراهـــم کنیـــم. خواهـــش مـــا ایـــن اســـت کـــه هـــر کجـــای ایـــن نشـــریه کـــه احســـاس کردیـــد شـــما هـــم نقطه‌نظری داریـــد می‌توانید از طریـــق راه‌های ارتباطـــی کـــه در نشریه معرفـــی شـــده بـــا مـــا تمـــاس بگیریـــد و دیدگاهتـــان را بـــه مـــا منتقـــل کنیـــد.

📌منبع :‌ کانال اطلاع رسانی معاونت ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی


دریافت کتابچه : لینک مستقیم یک | لینک دوم | لینک تلگرام | لینک ایتا | لینک بله


ما باید همواره از مسئولین مطالبه گری کنیم. البته محترمانه و با داشتن حجت شرعی… بسیاری از مسئولین از جمله دکتر محمدباقر قالیباف هر روز و هر هفته سال، گزارشی از فعالیت ها و کارهای مجلس شورای اسلامی در کانال خود در بله و تلگرام و ایتا و روبیکا ارسال کردند و برای مطالعه عمومی منتشر کردند. میتوانیم دفتر دکتر قالیباف ایرادی کوچک داشته باشیم که چرا یک وبسایت مجزا برای نشر همان مطالب کانال ندارند و می توانیم به دوستان عزیز رسانه ایراد بگیریم که چرا فقط ایام خاصی مثل انتخابات پیگیر دریافت گزارش کار و کارنامه از مسئولین هستیم

این نکته را در روزهای اخیر به دفعات دیده ایم که حتی همراهان و طرفداران دکتر قالیباف ایراد کرده اند که چرا فقط در زمان انتخابات از کارها و کارنامه گزارش میدهید. ما هم می پرسیم آیا در کانال دکتر قالیباف عضو نیستید؟‌می گویند خیر… همین عضو نبودن ما در کانال بسیاری از مسئولین مهم کشورمان باعث شده است که گزارش های هفتگی و یا روزانه أنها را از دست بدهیم … و بعد ایراد هم بگیریم …


دعوت می کنیم برای دانستن عملکرد دکتر قالیباف حتما فایل پی دی اف بالا را دانلود کرده و مطالعه کنید و در صورت تمایل برای دیگران هم ارسال کنید. چهل سوال مهمی که بسیاری از ما در شبکه های اجتماعی با آن روبرو شده ایم پاسخ داده شده است. سوالاتی درباره خانواده دکتر قالیباف ، طرح شفافیت ، مسائل اقتصادی ، خودروهای نمایندگان مجلس و… این سوالات را تنها از رسانه های بی بی سی چی شنیده ایم و گاهی یک طرفه نزد قاضی رفته ایم… باید سخن و ایده و توضیح مجلس را هم بشنویم. این فایل pdf را حتما دانلود کنید…